Regulamin sklepu

1. Niniejszy Regulamin – zwany dalej [REGULAMINEM] – określa zasady zawierania na odległość umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.keyturion.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.keyturion.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu – brak takiej akceptacji lub zgłoszenie zastrzeżeń do niniejszego regulaminu powoduje, iż żadne zamówienia klienta nie będą traktowane jako wiążące sprzedawcę.

2. PODMIOT PROWADZĄCY SKLEP . Sklep internetowy www.keyturion.pl prowadzony jest przez [ SPRZEDAWCĘ ], tj. SpyShop Sp. z o.o. Wrocław

3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU . Sklep www.keyturion.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.keyturion.pl.

4. KUPUJĄCY . Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – [KLIENT] .

5. PRODUKTY . Wszystkie towary oferowane w sklepie keyturion.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.

6. PRAWNY CHARAKTER INFORMACJI O TOWARZE I CENACH . Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza złożenie przez niego sprzedawcy oferty kupna zamawianych przedmiotów.

7. CENY . Wszystkie ceny podane na stronach internetowych keyturion.pl do chwili zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia mogą ulec zmianie. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez klienta zamówienia. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od wartości zamówienia oraz sposobu jego realizacji.

8. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW . Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym keyturion.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

9. ZAMÓWIENIA. Zamówienie w sklepie internetowym keyturion.pl można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego (przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm.) informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej.

Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. Sposób ten umożliwia szybką obsługę zamówienia.

b) osobiście w biurze handlowym sklepu internetowego keyturion.pl w Olkuszu przy ulicy K.K. Wielkiego 29 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 po uprzednim kontakcie telefonicznym.

c) Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie wewnętrznego numeru zamówienia.

11. Potwierdzanie rejestracji zamówienia następuje w ciągu 48 godzin (przypadających na dni robocze, tj. godzin przypadających pomiędzy 10.00-17.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili dokonania takiej rejestracji . W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Będą tam zawarte informacje dotyczące zamówionego towaru jak i podanych przez klienta danych umożliwiających wysyłkę towaru i/lub wystawienie faktury. Zamówienie traktuje się jako złożone skutecznie dopiero pod warunkiem i w momencie otrzymania przez sprzedawcę od klienta zwrotnej wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie. W szczególnych przypadkach sprzedawca może zaakceptować potwierdzenie zamówienia telefonicznie (667 456 789).

12. MOMENT ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY SPRZEDAŻY . Umowę sprzedaży uważa się za zawartą dopiero w chwili wysłania przez sprzedawcę do klienta, drogą e-mailową lub z systemu informatycznego sklepu internetowego, wiadomości o potwierdzeniu przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji (patrz: pkt 13 niniejszego Regulaminu), W żadnym innym wypadku milczenia sprzedawcy, w szczególności w wypadku braku ze strony sprzedawcy wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie będzie uważana za skutecznie zawartą.

13. BRAK OBOWIĄZKU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI . Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia.

14. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA. ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA . Do chwili przekazania przez sprzedawcę paczki firmie kurierskiej Klient ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt z naszym działem handlowym pod numerem 667 456 789

15. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA . Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru w naszym magazynie oraz czasu dostarczenia przesyłki. Czas realizacji wyświetlony przy danym produkcie liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez naszego pracownika. Jeśli sprzedawca posiada towar w magazynie oraz do godziny 14-tej danego dnia potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wówczas towar zostanie wysłany do klienta w tym samym dniu roboczym, co pozwala się spodziewać (ale nie jest gwarantowane), że klient otrzyma ten towar następnego dnia roboczego. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Przesyłki dostarczane są jedynie w dni robocze. W chwili kiedy sprzedawca nie jest w stanie zrealizować danego zamówienia w określonym terminie lub w przypadku zamówień specjalnych, handlowiec sprzedawcy ustali termin dostawy indywidualnie. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

16. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU) . Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na specjalne życzenie Klienta za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy kurierskiej. Przesyłka wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania listu poleconego, priorytetowego. Zamówione towary można też odebrać w biurze handlowym sklepu internetowego keyturion.pl po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru. Kupujący ponosi koszty dostawy według cennika podanego przez Sprzedawcę na stronie keyturion.pl . Dostawy poza granice Polski są ustalane indywidualnie i uzależnione od rzeczywistych kosztów dostawy. (podane ceny są cenami brutto). Kody licencji do programów są generowane na podstawie podanych danych w zamówieniu. Domyślnie na podstawie imienia i nazwiska podanego w zamówieniu.

17. PŁATNOŚCI . Płatności za towar można dokonać w następujący sposób:
a) za pobraniem przy odbiorze towaru.

b) w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta – przedpłata przelewem na konto bankowe sprzedawcy, na podstawie faktury pro forma,

c) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.pl,

d) gotówką przy odbiorze w biurze handlowym,

e) w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty nie występujące w charakterze konsumenta – w odniesieniu do towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.

18. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA .

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a. wiadomością e-mail, na adres biuro(kropka)datpol.com,
b. w formie pisemnej, na adres Datpol, K K Wielkiego 29, 32-300 OLKUSZ
4. Sprzedający przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w
terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu
od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:
Datpol
ul. K K Wielkiego 29
32-300 Olkusz
13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 667 456 789 lub
kontakt mailowy na adres: biuro@datpol.com – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące
informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

14. Licencje towarów w wersji elektronicznej (ESD) są imienne i wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika końcowego dlatego stanowią usługę, która po opłaceniu zamówienia nie podlega anulowaniu, zwrotowi czy reklamacji.
Przed dokonaniem zakupu klient powinien skorzystać z wersji próbnej oprogramowania dostępnej na naszej stronie internetowej, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania klienta.

23. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ I PROCEDURY REKLAMACYJNE. Towary oferowane w sklepie internetowym keyturion.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

24. Niezależnie od gwarancji producenta lub dystrybutora, w przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez klienta będącego osobą fizyczną, bez związku z jego działalnością gospodarczą (tj. przez konsumenta), wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

25. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu keyturion.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie są podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym pod numerem infolinii 667 456 789. W przypadku zakupu przez klienta towaru, którego dane nie zgadzały się z danymi zamieszczonymi na stronie sklepu internetowego keyturion.pl klient ma prawo do złożenia reklamacji i wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami, w szczególności wymienionymi w treści niniejszego regulaminu.

26. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.

27. W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

a) sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową;

b) sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru,

c) kupujący traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy,

d) sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

28. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z oryginalnymi dodatkami dostarczonymi wraz z towarem (okablowanie, sterowniki, instrukcje, baterie itp). Po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie, emailem lub faxem), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę Pocztą Polską na wskazany w niniejszym regulaminie adres sklepu keyturion.pl .

29. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji kupujący, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę ALBO wymianę na nowy. Kupujący nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero jeżeli z podanych wyżej przyczyn kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy – od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna – w takim wypadku kupujący może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

30. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru (w tym zwraca udokumentowane przez klienta koszty konieczne do przesłania reklamowanego towaru, w sposób określony w pkt 25 niniejszego Regulaminu, do sprzedawcy). W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

31. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru oraz wszelkimi innymi kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.

32. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.

33. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.W celu korzystania z serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.

3. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: – realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującymsystem płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), – ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, – kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz – w celach podatkowych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: – firmom kurierskim, w celu realizacji umowy, – podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), – urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Podmiot Prowadzący Sklep. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie informacji do Administratora. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.

10. Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.

11. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

13. Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

35. Cookies – Ciasteczka.

Informacje dotyczące ciasteczek odnoszą się do wszystkich stron keyturion.pl .
Przez używanie stron keyturion.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z regulaminem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania stron keyturion.pl
Więcej informacji znajdziesz na stronie:  Polityka Prywatności

36 Bezpieczeństwo
1. Witryna keyturion.pl współpracuje z platformą płatniczą Przelewy24.pl, która gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.
2. Transakcje dokonywane są na serwerach Przelewy24.pl, na specjalnie zabezpieczonych
stronach, a właściciel witryny keyturion.pl nie ma dostępu do danych transakcji.
3. System płatności oferowany przez Przelewy24.pl nie wymaga i nie umożliwia właścicielowi
keyturion.pl przechowywania w swoich bazach danych numerów kart płatniczych. Wszystko
odbywa się na stronach Przelewy24.pl
§14 Postanowienia końcowe
1. Do transakcji zawieranych z udziałem zagranicznych przedsiębiorców zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego , w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia
18 maja 1964r. )
2. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego
keyturion.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi
znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. Zawartość stron internetowych sklepu keyturion.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4.Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu
w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.

37. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO . W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

KeyTurion